Videos
Lên A/e tham khảo Cập gà Asil Kelso mọi chi tiết Lh: 0933.334.304
Bán Gà Đá
175 lượt xem   8 tháng trước
top 2 Asil kelso mọi chi tiết anh em Lh : 0933.334.304
Bán Gà Đá
107 lượt xem   8 tháng trước
cập chiến kê Asil Mỹi -Jap Mới  chì ( 2870-2888 ) Lh: 0933.334.304
Bán Gà Đá
120 lượt xem   8 tháng trước
Cập chiến kê  Asil Coban-Asil Jap 2x chì ( 701-2892) Lh: 0933.334.304
Bán Gà Đá
141 lượt xem   8 tháng trước