Videos
trim
Xổ Gà
342 lượt xem   2 năm trước
30/11/2020 clip xổ gà nòi : Ms2 Xanh Que 2.3kg (jap mỹ)
Xổ Gà
998 lượt xem   2 năm trước
30/11/2020 clip xổ gà nòi : Ms4 Xanh bông (lai Jap mỹ) 2.750kg
Xổ Gà
990 lượt xem   2 năm trước
30/11/2020 clip xổ gà nòi : Ms5 cú 2kg8
Xổ Gà
837 lượt xem   2 năm trước
11/11/2020 clip xổ MS4 1.280kg vs Ms5 1.280kg
Xổ Gà
1268 lượt xem   2 năm trước
11/11/2020 clip xổ MS3 : Điều (jap hatch) 1.260kg
Xổ Gà
850 lượt xem   2 năm trước
11/11/2020 Clip xổ Ms2 : Điều (asil kelso) 1.180kg
Xổ Gà
991 lượt xem   2 năm trước