Videos
trim
Xổ Gà
544 lượt xem   3 năm trước
30/11/2020 clip xổ gà nòi : Ms2 Xanh Que 2.3kg (jap mỹ)
Xổ Gà
1428 lượt xem   4 năm trước
30/11/2020 clip xổ gà nòi : Ms4 Xanh bông (lai Jap mỹ) 2.750kg
Xổ Gà
1716 lượt xem   4 năm trước
30/11/2020 clip xổ gà nòi : Ms5 cú 2kg8
Xổ Gà
1111 lượt xem   4 năm trước
11/11/2020 clip xổ MS4 1.280kg vs Ms5 1.280kg
Xổ Gà
1463 lượt xem   4 năm trước
11/11/2020 clip xổ MS3 : Điều (jap hatch) 1.260kg
Xổ Gà
1066 lượt xem   4 năm trước
11/11/2020 Clip xổ Ms2 : Điều (asil kelso) 1.180kg
Xổ Gà
1211 lượt xem   4 năm trước